was successfully added to your cart.

Handlekurv

Category

det grønne skiftet

Hva er egentlig Biogass?

By | det grønne skiftet | No Comments

Biogass er en naturlig gass som er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid. Gassen oppstår når mat og organisk avfall råtner. Råtneprossessen skjer helt naturlig og biogassanleggene sørger for gassene samles opp på en kontrollert måte og brukes som energigass, istedenfor å slippes ut i atmosfæren.

Hvordan lages Biogass?

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. Råtneprosessen er helt naturlig og biogassanleggene sørger for at gassene samles opp på en kontrollert måte, og gjenvinnes istedenfor at den går opp i atmosfæren.

Råstoffer som våtorganisk avfall, avløpsslam, fiskeslam, husdyrgjødsel er svært viktige for produksjonen av biogass. For optimal produksjon får man en god blanding av råstoffene. Når mikroorganismene har gjort jobben sin, sitter man igjen med gassen som heter metan, metan er brennbart og fungerer derfor godt som feks drivstoff.

Biogass kan utvinnes på ulike måter, som fra gjødsel i kombinasjon med annet organiske materiale (avfall). Det vanligste er å lage biogass av gjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall, energivekster (korn, mais, raps), men i prinsippet kan alt organisk materiale benyttes.

Hva brukes Biogass til?

Biogass kan brukes til mye. Den kan blant annet brukes til å produsere strøm, varme og som nevnt over drivstoff.

Hva skjer med Biogass i Rogaland?

I Februar 2021 ble biogassnettverket etablert i Rogaland. Formålet med Rogaland biogassnettverk er å være en nøytral støttespiller for de regionale biogassinitiativene for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring.

Fem biogassinitiativ i regionen

Nettverket trekker frem fem biogassinitiativ i regionen

Årdal Bio AS ble etablert i 2008, og vurderer i dag hvordan fiskeslam og husdyrgjødsel kan kombineres med utgangspunkt i slam fra Årdal Aqua AS.

Bioenergi Finnøy A/S ble etablert 2009, og skal produsere biogass og CO2 med utgangspunkt i husdyrgjødsel på øyene.

Biovind AS er eid av Fatland, Nortura og private investorer i Vindafjord, som planlegger anlegg i Ølen Næringspark. Les artikkel

Den Magiske Fabrikken Jæren AS er et samarbeid mellom Tine, Nortura, gasselskapet Air Liquide og Greve Biogass som planlegger et stort anlegg på Jæren.

Biogass Konsortium AS, Jæren Biotek AS, Jæren Biogass AS og Jæren Biopark AS har ulike roller i et større samarbeid. Jæren Biopark AS er et samarbeid mellom IVAR, Lyse og FKRA som går sammen for å etablere biogassproduksjon på IVAR sitt anlegg på Grødaland i Hå. I samarbeid med Jæren Biotek AS og Jæren Biogass AS har utstyr og prosess blitt testet, samt forskning på og utvikling av bioresten.

Ivar er en viktig biogassprodusent som Rogaland Gjenvinning samarbeider med. Her kan du få mer informasjon om Ivar sitt biogass anlegg

Rogaland Gjenvinning er et kvalitets- og miljøsertifisert selskap

By | det grønne skiftet, Nyheter | No Comments

Rogaland Gjenvinning fikk i dag, 12.05.2021 utstedt sertifikat på at vårt kvalitet og miljøstyringssystem er i overenstemmelse med NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Sertifiseringen ble utført av Dovre Sertifisering AS.

“Vi er veldig fornøyd med at vi har fått dette kvalitetsstempelet på vår organisasjon og kvalitetssystem. Videre bekrefter det vår forpliktelse til aktiv styring av vår miljøpåvirkning,” sier daglig leder i Rogaland Gjenvinning, Julie Vold. “Det er også en fordel å ha et godt utviklet kvalitets og miljøstyringssystem når organisasjonen er i vekst. Man sørger for at man bygger bedriften systematisk og med kvalitet i alle ledd.”

I tillegg til at Rogaland Gjenvinning ser på det som nyttig å være iso sertifisert, er det også en forventning fra kunder.

“Vi har sett en voksende fokus fra våre kunder på det å ha godt dokumenterte kvalitet og miljøstyringssystem,” sier Salgsleder Frode Helmichsen. “Vi ser at flere og flere kunder har en økende fokus og forventing opp mot også innhold og data som kan hentes ut i fra systemet. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle oss. ”