Skip to main content

BATTERI
BATTERY

BATTERI

BATTERY

HVA SKAL SORTERES HER? 

Mange av produktene på arbeidsplassen bruker batterier. Batterier er nyttige men krever spesiell oppmerksomhet når de skal kastes.

Batterier som feilaktig kastes i Restavfallet er en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget.  Batteriene bør sorteres iht batteritype der dette er mulig. 

WHAT TO SORT HERE? 

Many workplace products use batteries. Batteries are useful but require special attention upon disposal.
Batteries that are incorrectly disposed of is a firehazard  – in the bin, during transport and at the recycling plant.

Batteries should be sorted according to type of battery where possible.

KRAV

Skal sorteres etter gruppe og deklareres separat. 
Miljødirektoratets guide
Batterier som inneholder kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er miljøskadelige batterier.
 

REQUIREMENTS

Sort batteries according to type and prepare a declaration
Batteries containing cadmium (Cd), mercury (Hg) or lead (Pb) are hazardous waste that must be declared and treated accordingly.   
BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert. Oppsamling i rød plastboks eller fat med lokk ved større mengder.
Transport med ADR skapbil.
Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon. Metall går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter. Resten av batteriet blir destruert.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control at treatment facility. Non conformities registered and customer notified.
Collection in a red plastic box or dish with a lid for larger quantities. Special ADR Transport is required by law.
Repackaged and stored for co-transport until approved destruction. Metal is recycled and is a raw material for new metal products. The rest of the battery is destroyed.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665