was successfully added to your cart.

Handlekurv

Åpning og demonstrasjon av sorteringsanlegg for avfall på Sandnes.

By | Nyheter, Rogaland Gjenvinning | No Comments

Rogaland Gjenvinning inviterte til visning av det nye & moderne sorteringsanlegget på Sandes

- Det er ikke mange av oss som tenker på hvor avfallet vi kaster på jobb blir av. Før var de fleste fornøyde så lenge avfallet ble hentet, men vi opplever nå økt fokus på bærekraftig, miljøvennlig og sirkulær avfallshåndtering, sier daglig leder i Rogaland Gjenvinning, Julie Vold.  

 Mange kunder har ytret et ønske om å komme til anlegget for å se hvordan anlegget fungerer i praksis. Anlegget har tung trafikk og er ikke et sted kunder kan ferdes alene. Derfor ble det bestemt at det skulle holdes en «åpen dag» der kunder og andre interesserte kan komme å se anlegget i drift.

 - Interessen har vært over all forventning. Vi forventet kanskje førti påmeldte men mer enn 120 møtte opp til en fantastisk ettermiddag, sier arrangementansvarlig Kristian Håvarstein.

 Besøkene fikk omvisning av hele anlegget, informasjon om selskapet og strategiske samarbeidspartnere. 

Varaordfører i Sandnes Kommune, Pål Morten Borgli, stod for den offisielle åpningen av anlegget. 

LØSNING FOR ALLE TYPER AVFALL

Rogaland Gjenvinning er en total leverandør av avfallhåndteringstjenester. «Ivar/Renovasjonen» for bedrifter.

- Rogaland Gjenvinning kan håndtere alle typer avfall, har containere, «boss spann», og mange typer biler; som kranbil, komprimatorbil, skapbil, krokbil og liftbil, sier Håvarstein.

Anlegget er et av de få anleggene i Rogaland som har automatiske slukkeroboter og varmesøkende kamera som vil oppdage varmgang og brann. Anlegget består av

- Storbrannen på ettersorteringsanlegget til IVAR i juli er friskt i minnene til de fleste og mange er veldig interessert i å høre hvordan vårt system fungerer. Nå får de mulighet til å se anlegget fra innsiden og se hvordan anlegget fungerer, sier Julie Vold.

Hun forklarer at det er et litt annet risikobilde hos Rogaland Gjenvinning.  Næringsavfallet er annerledes enn privatavfall.

- Vi har veldig mye restavfall fra bygg og anleggsnæringen. Det restavfallet er jo noe helt annet enn det avfallet vi kaster hjemme, fortsetter hun.

OM ANLEGGET

Rogaland Gjenvinning har tillatelse til mottak, sortering, behandling og mellomlagring av 103 330 tonn avfall i året.  Inkludert i totalmengden inngår mottak og behandling (kverning) av inntil 30 000 tonn trevirke og 10 000 tonn impregnert trevirke. Kverning og sortering av avfall skjer innendørs.

Anlegget har dekke med helning, slik at alt overskuddsvann ledes og samles i lukket tank som jevnlig tømmes og kontrolleres. Overflatevann fra omkringliggende områder avskjæres slik at det ikke kommer i kontakt med avfall på anlegget. Kjøretøyene til Rogaland Gjenvinning vaskes ofte i hallen til Stangeland Gruppen ved Sandnesveien 80, som er tilknyttet oljeutskiller noe som sikrer at det ikke er noe forurensning/avrenning.  Det er etablert et stort oppsamlingsbasseng for slokkevann som tas i bruk ved utløsning av brannsystemet. Bassenget samler vann fra slokkesystemet, og har tilstrekkelig kapasitet til å forsikre at systemet kan være aktivt i flere timer før bassenget er oppfylt. I tillegg kan det stenges for avrenning av nedbørsvann. Dette hindrer at slokkevann forurenser lokale areal og vannforekomster.

Hallene

Hall nr 1, sorteringshallen ble ferdigstilt i 2020. Hall nr 2 ble ferdigstilt i 2022. Samlet areal på nesten 5000 m3. Det er også etablert binger med klimavern slik at en del fraksjoner kan transporteres mer miljøvennlig (mer tonn) til behandlingssted.

Kvalitetsledelse

Rogaland Gjenvinning er ISO 9001 sertifisert og opptatt av stadig forbedring og kvalitetsledelse.

Energi

Rogaland Gjenvinning har et miljøstyringssystem som er 14001 sertifisert og har ambisjoner om å være i front når det gjelder miljø, bærekraft, ombruk og sirkulærøkonomi. Vi skal velge miljøvennlig utstyr, effektivt utstyr og jobbe for å redusere miljøbelastningen til virksomheten. Juli 2022 installerte Rogaland Gjenvinning solcellepanel på den ene hallen med en ambisjon om å være mest mulig selvforsynt med strøm. Det er mulighet til å utvide solcelleanlegget til Hall nr 2. Rogaland Gjenvinning har trafostasjon på området. I August produserte anlegget 17 523 kWh.

Avfall

Anlegget har lov til å mottak, sortering og mellomlagre :

 • Restavfall fra næring og husholdninger
 • Rivningsavfall
 • EE-avfall
 • Bildekk
 • Papp/papir
 • Plast
 • Hageavfall
 • Trevirke
 • Gips
 • Glass
 • Betong, rene masser
 • Isolasjon/mineralull
 • Farlig avfall

Typer farlig avfall anlegget kan motta:

 • CCA-impregnert trevirke, kreosotimpregnert trevirke
 • PCB-holdige isolerglassruter, klorparafinholdige isolerglassruter, ftalatholdige isolerglassruter, Isolerglassruter med andre stoffer eks: isocyanater
 • Maling, lim og lakk
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Blybatterier, småbatterier usortert, litiumbatterier
 • Avfall med pentaklorfenol PCP (organisk avfall med halogen)
 • Avfall med bromerte flammehemmere
 • Avfall med ftalater
 • Avfall med KFK/HKFK/purskum
 • PCB- og PCT- holdig avfall
 • Asbest
Rogaland Gjenvinning kan bidra med avfallsplaner, miljø- og ombrukskartlegging

Ta kontant med din key account manager eller på 4000 4090 for en uforpliktende prat hvis dere vil vite mer.  

Ønsker du omvisning på anlegget?  

Vi vil gjøre vårt beste for å ta i mot deg. Ta kontakt for å avtale tid 4000 4090 eller post@rogjen.no 

NÅ KAN DU SELGE BRUKTE BYGGEVARER

By | Nyheter | No Comments

Endring i byggevareforskriften (DOK) for å tilrettelegge for ombruk av byggevarer

 

Fra 1. juli 2022 blir det unntak fra krav til dokumentasjon ved omsetting av brukte byggevarer som tas ut av et byggverk, som det ikke er foretatt vesentlige endringer av, og som skal brukes på nytt i et byggverk.

Dette skal gjøre det enklere å omsette brukte byggevarer samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet i bygg er ivaretatt. Intensjonen er å gjøre det enklere å ta grønne valg, og redusere avfall og utslipp gjennom å legge til rette for mer og bedre ombruk av byggevarer.

Ønsker dere å komme i gang med ombruk av byggevarer? 

Her er noen nyttige veiledere for å sette deg inn i 

Veileder for Dokumentasjon av ytelser

Veileder for Ombruk av byggevarer

Materialatlas (Dansk)

Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer 

Rogaland Gjenvinning kan bidra med avfallsplaner, miljø- og ombrukskartlegging

Ta kontant med din key account manager eller på 4000 4090 for en uforpliktende prat hvis dere vil vite mer.  

Vil du kartlegge om din bedrift følger kravene? 

Rogaland Gjenvinning tilbyr miljørådgivning og kartlegging på fastpris. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no 

ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN

By | Nyheter | No Comments

Endring i byggeteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK) for å redusere klima og miljøavtrykket fra bygg

Fra 1. juli 2022 er det krav om at materialer skal bli kartlagt for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg.

.

Miljøkartlegging

Det er krav om rapport fra Miljøkartlegging i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9.

Kravet inntrer ved rive- og rehabiliteringstiltak på over 100 kvm og/eller tiltak som genererer mer enn 10 tonn avfall.

Miljøkartleggingen sikrer riktig håndtering av farlig avfall og har som mål om å bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg. 

Hva skal rapport fra Miljøkartleggingen inneholde? 

Rapporten fra miljøkartleggingen skal minst inneholde opplysninger om

 • Hvem utført kartleggingen og når det ble utført, byggeår og tidligere bruk. Det tas analyser av representative materialprøver og resultatene av disse
 • Hvilke typer og mengder farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes og hvor disse er plassert angitt med bilde eller tegning
 • Hvordan farlig avfall er identifisert/merket og hvordan man planlegger å fjerne dette farlige avfallet og planen for levering av dette
 • Farlig avfall/bygningsfraksjoner som skal fjernes sammenstilles i tabell

Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg.

Hva skal rapport fra Ombrukskartleggingen inneholde? 

 • Hvem utført kartleggingen og når det ble utført
 • Info om bygning som hvor den befinner seg, byggeår og tidligere bruk. Det tas analyser av representative materialprøver og resultatene av disse
 • Hvilke type og mengde materialer/bygningsfraksjoner egnet for ombruk, samt vurdering av restlevetid

Støtte til ombrukskartlegging

Eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) kan få inntil 200 000 NOK støtte til ombrukskartlegging via Enova

Rogaland Gjenvinning kan bidra med avfallsplaner, miljø- og ombrukskartlegging

Ta kontant med din key account manager eller på 4000 4090 for en uforpliktende prat hvis dere vil vite mer.  

Vil du kartlegge om din bedrift følger kravene? 

Rogaland Gjenvinning tilbyr miljørådgivning og kartlegging på fastpris. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no 

Hvordan bør min bedrift håndtere avfall?

By | Nyheter | No Comments

Med en god løsning vinner miljøet og bedriften.

Mange bedrifter legger ikke mye energi og krefter i å tenke på avfallet sitt. Hvor mye avfall produserer egentlig bedriften? Hva skjer med vårt avfall etter at det er blitt hentet?

Det er faktisk sånn at bedre kontroll kan føre til økonomiske besparelser. Da kan det være interessant å se litt nærmere på avfallet, eller?

Ulike bransjer har ulike krav. Har bedriften farlig avfall skal dette oppbevares sikkert og på en forsvarlig måte. Prosjekter på byggeplasser kan ha strenge krav til sortering og oppnådd sorteringsgrad for å ferdigstille et prosjekt.

Ved å håndtere avfallet på en bedre måte vil det også påvirke virksomhetens økonomi. Med bedre oversikt kan tømmefrekvens og valg av utstyr være med å påvirke f.eks. mengden restavfall. Dette vil reduserer kostnadene ved at usortert avfall er dyrere enn sortert.

Hvordan få en optimal avfallsløsning? 

Involver en god samarbeidspartner og engasjer deg i avfallsløsningen en gang i løpet av året.

Spør din samarbeidspartner om disse punktene;

 • Tjenester
 • Tømmefrekvens
 • Utstyr for avfallshåndtering
 • Avfallstyper
 • Avfallsvolum
 • Kildesorteringsgrad
 • Kostnader

CASE STUDY

Vi har flere totalentreprenører som kunder. Riggplass er alltid en utfording samtidig som de fleste kundene våre har høye sorteringsmål. 

Et oppstartsmøte sammen med vår prosjektleder sørger for at avfallsløsningen blir effektiv samtidig som den ivaretar kildesorteringsmålene.

Hvor lang tid tar det å skifte avfallsleverandør?

By | Nyheter | No Comments

Enkelt & Effektivt å skifte avfallsleverandør


Mange bedrifter opplever at de har fått et godt tilbud fra en avfallsleverandør, men orker ikke prosessen med å bytte. Hverdagen er travel og avfall er kanskje ikke høyest på agendaen.

Avfallsbransjen er i utvikling og det er stor forskjell på de ulike aktørene i bransjen. 

Hva bør du se etter når du ser etter ny leverandør?

 • Et selskap som samsvarer med bedriftens mål og visjoner for miljø og samfunnsansvar.
 • Leverandør som har lav responstid i alle ledd 
 • Et selskap som har fokus på service i alle ledd
 • At det er kompetanse og erfaring i alle ledd

Dette er ofte parametere som er viktigere enn pris fordi det er noe du som kunde vil erfare underveis. Det raskere du får bekreftet dette desto større sannsynlighet for at det vil føles som et riktig valg og du som kunde er fornøyd.

Redusere tidsbruken ved et skifte:

 • Last ned dagens miljøregnskap og send over før møtet med ny leverandør.
 • Sjekk av i møtet om at dine mål og visjoner er tilfredsstilt.
 • Gå så gjennom avfallsplan og kartlegg behov for utstyr og opplæring.
 • Lag en rask plan for når utstyr blir avsluttet og satt ut av ny leverandør.
 • Sørg for god merking og plassering.
 • Avtal årlig møte med leverandører for revideringer, justeringer og service.

CASE STUDY

En stor produksjonsbedrift valgte oss som sin nye samarbeidspartner. Her var begge sider godt forberedt og det ble brukt kun 1 times kartlegging/møte, 1 epost og 3 telefonsamtaler for å organisere ny avtale. Det vil selvfølgelig kunne variere fra kunde til kunde, men er begge sider fokuserte og forberedt kan det gå effektivt for seg.

Nye regelverk for avfall og gjenvinning

By | Nyheter | No Comments

Klima og miljødepartementet har fastsatt nye krav til utsortering av matavfall og plastavfall. Regjeringen varsler om flere endringer fremover.  

Klima- og miljødepartementet har fastsatt nye krav i avfallsforskriften om at mat- og plastavfall fra  virksomheter og bedrifter skal sorteres. Avfallet som er sortert ut skal leveres til materialgjenvinning, med mindre andre løsninger er bedre utfra miljø- eller ressurshensyn. 

Hvilke konsekvenser får det for din bedrift? 

Hvis din bedrift genererer husholdningslignende avfall plikter bedriften fra og med Januar 2023 å sørge for at matavfall kildesorteres.    

Rogaland Gjenvinning kan tilby gode kildesorteringsløsninger som er tilpasset din bedrift. 

Vi kan tilby alt fra enkle plast beholdere til flotte kildesorteringsmøbler for å sikre at sortering av matavfallet er enkelt og effektivt. 

https://mizetto.se/sortiment/bin-there-s-l/?lang=en
Bilde fra https://mizetto.se/sortiment/bin-there-s-l/?lang=en

Tilbud på matavfall?

Vi kan gi fastpris på henting av matavfall. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no 

Må bedrifter sortere?

By | Nyheter | No Comments

Hva er kravene for avfallshåndtering for min bedrift? 

Er du bedriftsleder kan regelverket innenfor avfallshåndtering være ukjent for deg. Det er noen lover og forskrifter som du bør kjenne til uavhengig av bransje.

Vi skal i denne artikkelen ta for oss de vanligste avfallstypene og hvilke krav som følger disse.   

Når du produserer avfall er du ansvarlig for at dette leveres til et godkjent anlegg slik som vi har hos oss i Rogaland Gjenvinning. 

«Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår.»  Forurensningsloven §32

Farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Avfallsforskriften 11 omhandler viktige punkter for oppbevaring og håndteringen av det farlige avfallet. Dette inkluderer også deklarasjonsplikt og krav til transporten. Disse kravene påfaller alle bedrifter som produserer mer enn 1 kg farlig avfall i året.

EE-avfall

Må håndteres ut ifra avfallsforskriften Kapittel 1. Må sorteres adskilt fra annet avfall for å hindre skade på mennesker og dyr. Noe kan defineres som farlig avfall og da vil forskrift nr 11 blir relevant igjen. EE-avfall kan også leveres til forhandlere av slike produkter som er pliktet til å ta imot dette gratis.

Matavfall

Matavfall blir ofte ikke sortert i bedrifter, men her melder regjeringen om at det vil bli strengere krav fra og med Januar 2023. 

Byggavfall

Avfallet fra bygg og anlegg omfattes av byggteknisk forskrift TEK17 og avfallsforskriften. Minst 70 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i rene avfallstyper. Her er det ofte snakk om store mengder imp trevirke, vinduer etc. Det ofte krav om både avfallsplan og kartlegging av FA ved større prosjekter. 

Vil du kartlegge om din bedrift følger kravene? 

Rogaland Gjenvinning tilbyr miljørådgivning og kartlegging på fastpris. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no 

Hva er egentlig Biogass?

By | det grønne skiftet | No Comments

Biogass er en naturlig gass som er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid. Gassen oppstår når mat og organisk avfall råtner. Råtneprossessen skjer helt naturlig og biogassanleggene sørger for gassene samles opp på en kontrollert måte og brukes som energigass, istedenfor å slippes ut i atmosfæren.

Hvordan lages Biogass?

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. Råtneprosessen er helt naturlig og biogassanleggene sørger for at gassene samles opp på en kontrollert måte, og gjenvinnes istedenfor at den går opp i atmosfæren.

Råstoffer som våtorganisk avfall, avløpsslam, fiskeslam, husdyrgjødsel er svært viktige for produksjonen av biogass. For optimal produksjon får man en god blanding av råstoffene. Når mikroorganismene har gjort jobben sin, sitter man igjen med gassen som heter metan, metan er brennbart og fungerer derfor godt som feks drivstoff.

Biogass kan utvinnes på ulike måter, som fra gjødsel i kombinasjon med annet organiske materiale (avfall). Det vanligste er å lage biogass av gjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall, energivekster (korn, mais, raps), men i prinsippet kan alt organisk materiale benyttes.

Hva brukes Biogass til?

Biogass kan brukes til mye. Den kan blant annet brukes til å produsere strøm, varme og som nevnt over drivstoff.

Hva skjer med Biogass i Rogaland?

I Februar 2021 ble biogassnettverket etablert i Rogaland. Formålet med Rogaland biogassnettverk er å være en nøytral støttespiller for de regionale biogassinitiativene for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring.

Fem biogassinitiativ i regionen

Nettverket trekker frem fem biogassinitiativ i regionen

Årdal Bio AS ble etablert i 2008, og vurderer i dag hvordan fiskeslam og husdyrgjødsel kan kombineres med utgangspunkt i slam fra Årdal Aqua AS.

Bioenergi Finnøy A/S ble etablert 2009, og skal produsere biogass og CO2 med utgangspunkt i husdyrgjødsel på øyene.

Biovind AS er eid av Fatland, Nortura og private investorer i Vindafjord, som planlegger anlegg i Ølen Næringspark. Les artikkel

Den Magiske Fabrikken Jæren AS er et samarbeid mellom Tine, Nortura, gasselskapet Air Liquide og Greve Biogass som planlegger et stort anlegg på Jæren.

Biogass Konsortium AS, Jæren Biotek AS, Jæren Biogass AS og Jæren Biopark AS har ulike roller i et større samarbeid. Jæren Biopark AS er et samarbeid mellom IVAR, Lyse og FKRA som går sammen for å etablere biogassproduksjon på IVAR sitt anlegg på Grødaland i Hå. I samarbeid med Jæren Biotek AS og Jæren Biogass AS har utstyr og prosess blitt testet, samt forskning på og utvikling av bioresten.

Ivar er en viktig biogassprodusent som Rogaland Gjenvinning samarbeider med. Her kan du få mer informasjon om Ivar sitt biogass anlegg

Er det noe vits å sortere søppel?

By | avfall, sirkulær økonomi | No Comments

Har det egentlig noe å si at du sorterer?

Det korte svaret er ja. Det at vi kildesorterer gjør at vi kan resirkulere materialene og bruke de på ny. Vi kan bruke de som nye råvarer å til å lage nye produkter. Tingene vi har rundt oss er i første omgang laget av råvarer som er hentet fra naturen, altså naturressurser. Det beste vi kan gjøre for miljøet er å minimere mengden avfall vi produserer. Ved å bruke materialer som allerede finnes i avfallsstrømmen gjør vi nettopp det.

Kildesortering bidrar også til at avfall ikke havner på avveie og at farlig avfall som inneholder miljøskadelige stoffer tas hånd om på riktig måte. Da unngår vi at det lekkes ut i naturen som igjen hindrer at dyr, mennesker og miljø blir skadet. Det er også et krav fra myndighetene å sortere!

Hjelper kildesortering klimaet?

Selv om kildesortering ikke nødvendigvis er det som har størst effekt på klimautslippet ditt, er det likevel viktig. Vi gir allerede eksisterende ressurser lenger livssyklus, som gjør at vi ikke har behov for å hente ut nye ressurser fra naturen.

Mengden avfall øker for hvert år, det er uunngåelig å bli helt kvitt avfall. Men på grunn av denne økningen er det også viktig å finne gode måter og håndtere avfallet på. Det avfallet som kastes i restavfallet går til energigjenvinning, vi får riktig nok et biprodukt av dette også men det kan kun brukes en gang. Mens om man sorterer metall kan denne gjenvinnes i det uendelige uten at den blir noe dårligere kvalitet.

Hvorfor sortere når alt brennes likevel?

Langt i fra alt avfall går til energigjenvinning. Mer og mer avfall går til ombruk og materialgjenvinning og det dukker stadig opp nye aktører som ser på nye måter å material gjenvinne og ombruke avfall. Nye mottak etableres stadig vekk, og mer effektiv behandling gjør material gjenvinning og ombruk som alternativ til noen fraksjon. Selv det som går energigjenvinning er det gode grunner til å fortsette å sortere. Med riktig sortering bistår du fjernvarmeanleggene til å få mer energi gjenvunnet av avfallet.  Det brukes til for eksempel oppvarming og strømproduksjon. Når avfallet skal brennes, finnes det gunstige blandingsforhold mellom de forskjellige fraksjonene for å gi best mulig energiutnyttelsesgrad. Noe avfall kan ikke brennes i det hele tatt, som farlig avfall og elektronikk. Det kan inneholde farlige stoffer som ikke kan slippes ut fra forbrenningsanleggene som behandler restavfallet.

Hvordan kan Rogaland Gjenvinning bistå?

Rogaland Gjenvinning kan gjøre det enkelt for din bedrift å kildesortere. Vi kan hjelpe dere med å finne enkle løsninger som gjør at dere kan sortere bedre. Vi har en rekke beholdere, containere og komprimatorer slik at vi kan finne riktig løsning for din bedrift og plassen du har tilgjengelig. Og vet du hva det beste er? Ved å sortere bedre kan du spare penger !

Prisvarsel

By | Varsel | No Comments

Dagens situasjon i markedet er utfordrende for mange. Prisene er høye og krigen i Ukrainia herjer enda.

Rogaland Gjenvinning er dessverre ikke beskyttet fra dette. I skrivende stund har vi mottatt flere varsler fra våre leverandører at prisene økes.

Avfall og Transportbransjen har blitt rammet av en rekke faktorer: høye energipriser, økte varekostnader, høye stålpriser samt at container, diesel, strøm og lastebilkostnader har økt kraftig. I tillegg har kapasiteten i logistikkbransjen blitt kraftig redusert.

Siden 1. desember har dieselprisen økt på over 40 % som et resultat av en krevende energisituasjon i Europa og nå sist som en følge av krigen mellom Russland og Ukraina.

I situasjonen som er oppstått ser vi oss dermed nødt til å innføre en prisjustering på transport og avfallspriser* med virkning fra 1. juni 2022 på inntil 7%. *spesielt påvirket fraksjon

Vi beklager situasjonen som har oppstått og håper på forståelse for nødvendigheten av tiltaket som innføres.

Ta kontant hvis dere har noen spørsmål;

Julie Vold

Daglig Leder

#406 20 649