Skip to main content

TREVIRKE
WOOD

TREVIRKE

Wood

HVA SKAL SORTERES HER? 

Trevirke er en fornybar ressurs som ikke skal havne i Restavfallet. Trevirket kan gå til materialgjenvinning eller energigjenvinning, alt etter løsning valgt av din bedrift. 

WHAT TO SORT HERE? 

Wood is a renewable resource that should not end up in residual waste. The wood can go to material recycling or energy recycling, depending on the solution chosen by your company.

TYPISKE EKSEMPLER

Trevirke. Ubehandlet, rent eller overflatebehandlet med maling og lakk.

Rivningsmaterialer, paller og fruktkasser. Spon- og kryssfinerplater i små mengder.

Spiker og beslag trenger ikke fjernes da dette blir fjernet på sorteringsanlegget

TYPICAL EXAMPLES

Wood. Untreated or painted/varnished.

Materials from renovations, pallets and fruit boxes. Particleboard and plywood in small quantities.

Nails, screws and fittings do not need to be removed as this will be removed at the sorting plant
KRAV

Ikke kast følgende i denne beholderen:

Vi ønsker ikke treverk med sementrester, tapet, asfalt eller gipsplaterester. Plater som Huntonit, Siporex, laminater eller brannhemmende plater skal heller ikke oppi her.

Impregnert trevirke (CCA, CU og kreosot) er  Farlig avfall og skal ikke leveres i trevirke container. Hvis trevirket er «grønnaktig» er det impregnert. 

REQUIREMENTS

Do not include: 

We do not want wood with cement residue, wallpaper, asphalt or plasterboard residues. Sheets such as Huntonite, Siporex, laminates or fire-retardant sheets should not be included.

Impregnated wood (CCA, CU and creosote) is hazardous waste and must be sorted separately. If the wood is “greenish” it is impregnated.

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes til flis. Spiker og annet av metall blir separert ut med magneter. Brenselsflis lagres og transporteres i bulk til energianlegg.

Trevirke benyttes til energigjenvinning. Blandet trevirke er brensel til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp.

Spiker og annet metall går til materialgjenvinning. Rene trevirkefraksjoner kan også gå til materialgjenvinning (egen fraksjon).

TREATMENT & RECYCLING

Quality control upon receipt at treatment facilities. Ground into wood chips. Nails and other metals are separated out with magnets. Fuel chips are stored and transported in bulk to energy plants.

Wood is used for energy recovery. Mixed wood is fuel for the production of district heating, steam for electricity production or process steam.

Nails and other metal go to material recycling. Pure wood fractions can also go to material recycling (separate fraction).

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665