Skip to main content

Biogass er en naturlig gass som er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid. Gassen oppstår når mat og organisk avfall råtner. Råtneprossessen skjer helt naturlig og biogassanleggene sørger for gassene samles opp på en kontrollert måte og brukes som energigass, istedenfor å slippes ut i atmosfæren.

Hvordan lages Biogass?

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. Råtneprosessen er helt naturlig og biogassanleggene sørger for at gassene samles opp på en kontrollert måte, og gjenvinnes istedenfor at den går opp i atmosfæren.

Råstoffer som våtorganisk avfall, avløpsslam, fiskeslam, husdyrgjødsel er svært viktige for produksjonen av biogass. For optimal produksjon får man en god blanding av råstoffene. Når mikroorganismene har gjort jobben sin, sitter man igjen med gassen som heter metan, metan er brennbart og fungerer derfor godt som feks drivstoff.

Biogass kan utvinnes på ulike måter, som fra gjødsel i kombinasjon med annet organiske materiale (avfall). Det vanligste er å lage biogass av gjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall, energivekster (korn, mais, raps), men i prinsippet kan alt organisk materiale benyttes.

Hva brukes Biogass til?

Biogass kan brukes til mye. Den kan blant annet brukes til å produsere strøm, varme og som nevnt over drivstoff.

Hva skjer med Biogass i Rogaland?

I Februar 2021 ble biogassnettverket etablert i Rogaland. Formålet med Rogaland biogassnettverk er å være en nøytral støttespiller for de regionale biogassinitiativene for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring.

Fem biogassinitiativ i regionen

Nettverket trekker frem fem biogassinitiativ i regionen

Årdal Bio AS ble etablert i 2008, og vurderer i dag hvordan fiskeslam og husdyrgjødsel kan kombineres med utgangspunkt i slam fra Årdal Aqua AS.

Bioenergi Finnøy A/S ble etablert 2009, og skal produsere biogass og CO2 med utgangspunkt i husdyrgjødsel på øyene.

Biovind AS er eid av Fatland, Nortura og private investorer i Vindafjord, som planlegger anlegg i Ølen Næringspark. Les artikkel

Den Magiske Fabrikken Jæren AS er et samarbeid mellom Tine, Nortura, gasselskapet Air Liquide og Greve Biogass som planlegger et stort anlegg på Jæren.

Biogass Konsortium AS, Jæren Biotek AS, Jæren Biogass AS og Jæren Biopark AS har ulike roller i et større samarbeid. Jæren Biopark AS er et samarbeid mellom IVAR, Lyse og FKRA som går sammen for å etablere biogassproduksjon på IVAR sitt anlegg på Grødaland i Hå. I samarbeid med Jæren Biotek AS og Jæren Biogass AS har utstyr og prosess blitt testet, samt forskning på og utvikling av bioresten.

Ivar er en viktig biogassprodusent som Rogaland Gjenvinning samarbeider med. Her kan du få mer informasjon om Ivar sitt biogass anlegg