Skip to main content

Må bedrifter sortere?

By 26. juli 2022Nyheter

Hva er kravene for avfallshåndtering for min bedrift? 

Er du bedriftsleder kan regelverket innenfor avfallshåndtering være ukjent for deg. Det er noen lover og forskrifter som du bør kjenne til uavhengig av bransje.

Vi skal i denne artikkelen ta for oss de vanligste avfallstypene og hvilke krav som følger disse.   

Når du produserer avfall er du ansvarlig for at dette leveres til et godkjent anlegg slik som vi har hos oss i Rogaland Gjenvinning. 

«Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår.»  Forurensningsloven §32

Farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Avfallsforskriften 11 omhandler viktige punkter for oppbevaring og håndteringen av det farlige avfallet. Dette inkluderer også deklarasjonsplikt og krav til transporten. Disse kravene påfaller alle bedrifter som produserer mer enn 1 kg farlig avfall i året.

EE-avfall

Må håndteres ut ifra avfallsforskriften Kapittel 1. Må sorteres adskilt fra annet avfall for å hindre skade på mennesker og dyr. Noe kan defineres som farlig avfall og da vil forskrift nr 11 blir relevant igjen. EE-avfall kan også leveres til forhandlere av slike produkter som er pliktet til å ta imot dette gratis.

Matavfall

Matavfall blir ofte ikke sortert i bedrifter, men her melder regjeringen om at det vil bli strengere krav fra og med Januar 2023. 

Byggavfall

Avfallet fra bygg og anlegg omfattes av byggteknisk forskrift TEK17 og avfallsforskriften. Minst 70 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i rene avfallstyper. Her er det ofte snakk om store mengder imp trevirke, vinduer etc. Det ofte krav om både avfallsplan og kartlegging av FA ved større prosjekter. 

Vil du kartlegge om din bedrift følger kravene? 

Rogaland Gjenvinning tilbyr miljørådgivning og kartlegging på fastpris. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no